Jaarrekening HoorEens 2022
Het was in alle opzichten een mooi jaar. We verrichtten de nodige reparaties, verstrekten nieuwe uniformen, organiseerden twee schoolreisjes met buffetten en traktaties, hadden een Girlsday en vele mooie momenten. Dankzij de gulle extra bijdragen van verschillende sponsoren konden we het voedselprogramma volledig intact laten (ondanks de sterk gestegen prijzen). Privé verstrekten we een lening aan John die nu in een prachtige Safari Landcruiser rijdt.

 

De financiën verliepen als volgt: 

Banken beginstanden op 1 januari 2022 

Van Lanschot                                                           €   33.425 

ABSA                                                                          €     6.239 

Totaal                                                                         €   39.664                                      

Bij: ontvangen donaties                                           €   72.190 

Beschikbaar in 2022                                              €  111.854 

Banken eindstanden op 31 december 2022 

Van Lanschot                              €   58.236 

ABSA                                             €     6.691 

Totaal                                                                         €   64.927 

UITGAVEN 2022                                                       €   46.927 

                            

Voedsel                                                                                                                       €   16.289 

Salarissen                                                                                                                   €   12.572 

Onderhoud en uniformen                                                                                         €     5.888 

Schoolreisjes, traktaties en Girlsday                                                                      €     3.493 

Schoolfees en overige kosten middelbare scholen                                             €     6.720 

Diverse overige kosten                                                                                             €        898 

Transport                                                                                                                    €     1.067 

                                                                                                                                     €   46.927 

 

Saldo einde 2022                                                                 €   64.927 

Bestemd voor voedsel                           € 11.500 

Bestemd voor secundair onderwijs     € 25.000 

Project Bert                                              € 10.000 

                                                                                               €   46.500 

Vrij te besteden in 2023                                                     €   18.427 Jaarrekening Stichting Education and Support for the Deaf  | 2021

Beginstand banken                                                 €   58.209  
Bij: ontvangen donaties                                        €   46.550  
  Beschikbaar                                                            € 104.759  
UITGAVEN 2021  
Voedsel                                                € 15.848  
Salarissen                                            € 10.028  
Renovaties                                           € 29.292  
Opleidingen en sec schools              €   4.472  
Buddy Books                                        €   1.160  
Uniformen en bedden                         €   2.880  
Bankkosten                                           €      455  
Transportkosten                                   €      960  
Totaal                                                                           € 65.095  
 
Resteert                                                                        € 39.664  
Saldo einde jaar 
ABSA bank Euro                                 €   4.000  
ABSA bank shillingen                        €  2.239 
Van Lanschot                                     € 33.425  
                                                                                    € 39.664 

Jaarverslag 2020 en beleidsplan

2020 was een heel bijzonder corona-jaar. We konden niet naar Kenia. In maart werden de scholen gesloten en gingen alle leerlingen naar huis. Daar hebben ze het niet breed. We probeerden op vele manieren de contacten te onderhouden. Een aantal leerlingen verbleef op en rond de scholen. Wij zorgden zo veel mogelijk voor eten. Dat geldt ook voor oud-leerlingen en werkers. In de tussentijd ondersteunden we de werkers met hun doorlopende salarissen. Ook gaven we eenmalig financiële steun aan een paar mensen die het niet konden bolwerken, waaronder onze chauffeur John en verpleegster Bidallah. (zij moest haar eigen mondkapjes kopen).
Van de VAT-foundation ontvingen we wederom een gulle bijdrage om eten te kopen. Het niet gebruikte deel van dat bedrag hebben we geoormerkt om in 2021 extra uit te geven. Nadat de scholen weer open gingen keerden alle leerlingen gelukkig snel terug. Velen bleken sterk vermagerd en ondervoed, dus we hebben vanaf dat moment  extra voeding ingekocht met speciale aandacht voor gezondheid, voedzaamheid en eiwitten.
Onze plannen:
Van het Global Durability Fund ontvingen we een eenmalige bijdrage voor onderhoud en renovatie van de diverse gebouwen die we eerder lieten bouwen. Onze vaste aannemer Martin is bezig met een inventarisatie. Het blijft moeilijk om zonder daar ter plaatse aanwezig te zijn de juiste afwegingen te maken. Hierdoor zal enige vertraging in de besteding onvermijdelijk zijn. Een deel van het geld werd al wel besteed aan de bouw van een keuken en toiletblok bij de kleuterschool in Canaän. We hopen oprecht dat we in september naar Kenia kunnen afreizen en dat we dan vaart kunnen zetten achter de renovaties. Wij danken onze donateurs die ons in deze moeilijke tijden zijn blijven steunen. Hun vertrouwen in onze aanpak motiveert ons om het beste te doen.
 

Saldo op 1 januari                                              Van Lanschot              € 25.349
                                                                              ABSA Kenia                  €   4.410
Totaal                                                                                                                                      € 29.759

Bij: Ontvangen donaties                                                                                                       € 63.882

Totaal beschikbaar                                                                                                               € 93.641

Uitgaven:

Bankkosten                                                       €        52
Tandartsen                                                        €     250

John                                                                   €  1.086   
Kafuduni
Voedsel                                                              €  1.146           
Materialen en bedden                                      €     713

Kinango
Voedsel                                                             €   5.591
Salarissen                                                         €   8.562
Pomp                                                                 €      608
Chimera                                                             €      368
Bussen                                                               €      497

Canaän Keuken en toiletten                           €   4.603

Weesmeiden                                                     €   1.611
Bidallah                                                              €   4.603

Leerlingen secondary schools                       €   4.149

Oud-leerlingen startkapitaal en huur            €    1.593

TOTAAL UITGAVEN                                                                                                              €    35.432

Blijft beschikbaar op 31 december 2020
                                                                       €    58.209

Saldo 31 december 2020 Van Lanschot              € 55.369
Saldo 31 december 2020 ABSA                             €   2.840                                                               

Passiefpost geoormerkt voor aankoop voedsel                       €    5.263
Passiefpost geoormerkt voor renovaties                                  €   23.397               
                                                                                                                          € 28.660
Beschikbaar Vrij Eigen Vermogen per 31 december                                                     €    29.549

Jaarrekening 2019 

 

Voor ons stond 2019 in het teken van consolidatie. Geen grote nieuwe projecten, geen bouwwerken, maar bestendiging van de periodieke ondersteuning van de twee doveninternaten in Kinango en Kafuduni, van de lagere school Marenji, van de kleuterschool in Canaän en van een toenemend aantal leerlingen op de middelbare scholen.

In Kinango werd een eigen bron geslagen, waardoor de watervoorziening (ook voor de tuinen) nu optimaal is. In beide internaten kwamen zonnepanelen op de slaapzaal en keuken, waardoor gratis verlichting een bijdrage levert aan de gebarentaal-communicatie in het donker.

Een substantieel deel van ons budget gaat nog steeds naar de salarissen voor niet-onderwijzend personeel en volunteers, alsmede naar de broodnodige (sobere maar voedzame) maaltijden voor de kinderen op de doveninternaten. 

Een volgende fase dient zich aan: samen met de gemotiveerde docenten van het doveninternaat in Kinango zijn we begonnen een paar oud-leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen (bescheiden) “business”. Een kapsalon en theehuis, gerund door oud-leerlingen zijn het voorlopige resultaat. Als de resultaten goed genoeg zijn zullen de oud-leerlingen een deel van de investering gaan terugbetalen.

In 2018  waren we in staat een bescheiden financiële buffer op te bouwen. Een deel daarvan is in 2019 gebruikt om aanvullende ondersteuning te bieden aan een toenemend aantal leerlingen op de middelbare scholen. Omdat de kinderen over grote afstanden moeten reizen maken ook de transportkosten een groter deel uit van de uitgaven.

Met de gulle bijdragen van een aantal vaste sponsoren waren we wederom in staat om aan de behoeften te voldoen. We voorzien geen grote projecten. Continuïteit van de periodieke ondersteuning is onze grootste zorg.

We danken onze sponsoren, donateurs en supporters mede namens de kinderen in Kenia:  het was voor ons weer een eer en genoegen om de verkregen gelden voor honderd procent aan te wenden ten nutte van de Keniaanse jeugd. Als je hun toestand vergelijkt met toen we in 2007 begonnen is er veel bereikt. Maar tegelijk zal een permanente steun nodig blijven. We blijven daar gemotiveerd aan bijdragen.

Tilburg, 10 maart 2020,

 

 

 

Marjon Bogaard                     Paul van Abeelen                               Rob Keulemans

 

 

Financieel overzicht 2019

Beginstanden 1 januari 2019         
-       Van Lanschot € 36.899
-       Barclays Kenia €   1.380                                                                          €     38.279
Bij: ontvangen bijdragen, sponsorgelden, giften                                          €     39.200
Beschikbaar:                                                                                                     €     77.479
Uitgaven:
Dovenschool Kinango
-       Salarissen                      €  8.766
-       Voeding                          €  9.240
-       Stranddag en safari     €  2.230
-       Zonnepanelen               €  1.400
-       Diversen (kasten etc.)  €  2.421                                   €    24.057
-       
Dovenschool Kafuduni
-       Bedden en shadenets                       €   1.365
-       Fence en tanks                                  €   1.820
-       Salarissen                                           €   1.160
-       Zonnepanelen                                    €   1.495
-       Voeding                                               €   2.942             €     8.782
-       
Leerlingen op Secondary Schools:
Schoolfees,  uniformen en zakgeld                                     €     5.340
Transportkosten en ondersteuning                                     €     2.005
Opleidingskosten meiden incl. verblijf                                €     2.923
Canaän kasten                                                                        €        387
Investering kapsalon                                                              €        376
Marenje Meubilair                                                                  €      1.750
Diversen overig (valuta, bank, transport, kleine uitgaven)€      2.100
Totaal uitgaven                                                                                              €   47.720
Saldo                                                                                                               €   29.759
 
Van Lanschot  31 december 2019                                          € 25.349
Barclays           31 december 2019                                           €   4.410 
                                                                                                                      €   29.759
.

Jaarrekening 2018 

 

Dankzij een aantal substantiële bijdragen hebben we in 2018 grote sprongen voorwaarts kunnen maken. Het meest in het oog springt de nieuwbouw en renovatie van onze “tweede” dovenschool in Kafuduni: twee nieuwe lokalen, twee oude opgeknapt, de slaapzalen gerenoveerd, een nieuwe shade en een nieuwe keuken met voedselopslag. En dat alles ook nog eens ingericht met mooie meubels en bedden. En dan op het schoolterrein een prachtige moestuin met watertoren en druppelsysteem, waardoor de leerlingen ten dele in hun eigen voedselbehoefte kunnen voorzien.

Verder konden we bijdragen aan een aantal verbeteringen in Kinango en op de Marenje Primary School.

Een substantieel deel van ons budget gaat nog steeds naar de salarissen voor niet-onderwijzend personeel en volunteers, alsmede naar de broodnodige (sobere maar voedzame) maaltijden voor de kinderen op de doveninternaten. 

Meer leerlingen op de Secondary Schools ontvingen een financiële ondersteuning.

In 2006 begonnen we met de ondersteuning van zes weesmeisjes op de middelbare school. Inmiddels hebben ze allemaal een diploma. Drie van hen zijn werkzaam als onderwijzeres, één als verpleegster. Met de laatste twee hadden we veel geduld, maar uiteindelijk hebben we moeten besluiten om hun maandelijkse toelage met ingang van 2019 te beëindigen.

We waren in staat een bescheiden financiële buffer op te bouwen, zodat continuïteit van de voedselvoorziening voorlopig is gewaarborgd. 

Rest ons om onze sponsoren, donateurs en supporters mede namens de kinderen in Kenia van harte te bedanken: het was voor ons weer een eer en genoegen om de verkregen gelden voor honderd procent aan te wenden ten nutte van de Keniaanse jeugd. Het is een lange weg maar elk stapje is er één in de goede richting!

 

Financieel overzicht 2018

Beginstanden 1 januari 2018          

 •        Van Lanschot  € 18.691
 •        Barclays Kenia €  3.434                                                                           €       22.125
 • Bij: ontvangen bijdragen, sponsorgelden, giften                                         €       98.060

Beschikbaar:                                                                                                            €    110.185

Uitgaven:

Dovenschool Kinango

 •      Salarissen                    €  9.065
 •      Voeding                        €  4.550
 •      Schoolreis                    €  1.060
 •      TV                                  €     500
 •      Electra                           €     180
 •      Poort                             €     250
 •      Naaimachine en zeil   €     200
 •      Diversen                        €     170                                   €    15.975

Dovenschool Kafuduni

-       Nieuwbouw en renovaties                  € 37.280

-       Watertoren en druppelsysteem         €   2.650

-       Meubilair                                                €   2.170

-       Salarissen                                              €   1.160

-       Voeding                                                  €   3.027

-       Diversen                                                 €      130          €   46.417

Leerlingen op Secondary Schools

Schoolfees, ondersteuning en zakgeld                               €     5.375

Meisjesdag en cadeau’s                                                        €     1.930

Marenje Meubilair                                                                   €       700

Transportkosten                                                                     €     1.608

Totaal uitgaven                                                                                                          €   72.005

Saldo                                                                                                                                          €   38.180

Van Lanschot  31 december 2018                                          € 36.899

Barclays           31 december 2018                                          €   1.380 

                                                                                                                      €   38.180

 

Jaarrekening 2017

Dankzij een aantal gerichte donaties konden we specifieke projecten realiseren. Het Global Durability Fund betaalde de bouw van een nieuwe slaapzaal op de Dovenschool in Kinango. Stichting ’t Groene Land betaalde nieuwe uniformen, een jaarlijkse bijdrage voor de dove leerlingen op de secondary schools en stelde ons in staat om voor de dove kinderen een feestelijke stranddag te organiseren, met buffet en een ijsje toe. Verder zorgden bevriende relaties voor een nieuwe toilet- en wasruimte in Kafuduni. De GAFTA verstrekte een eenmalige donatie die goed van pas kwam om de banda bij de dovenschool in Kinango te renoveren, nadat hiervan het dak was afgewaaid. En van een aantal sponsoren ontvingen  we meerjarige toezeggingen (waaronder een zeer ruimhartige van de VAT-foundation) die ons in staat stellen de toekomstige verplichtingen tot het betalen van salarissen en eten voor de kinderen met een gerust hart aan te kunnen.
Onze toekomstige inspanningen blijven gericht (zolang er geen alternatief is) op de betaling van het dagelijks eten voor 150 dove kinderen en een salaris voor de workers. Onze vaste sponsoren zorgen daarbij voor continuïteit.
Verder ondersteunen we nog steeds een aantal volunteers op de projecten met een maandelijkse toelage en opleidingsvergoedingen. Een drietal kansrijke meisjes krijgt van ons ondersteuning voor het volgen van de Secondary School.
Het geeft ons nog steeds een grote voldoening op deze manier een bijdrage te leveren aan de opleiding en het welzijn van een aantal kansarme kinderen in Kenia. Ten overvloede melden wij nog eens dat wij zelf alle kosten van reis, verblijf, administratie en ondersteuning uit eigen middelen betalen, zodat we oprecht kunnen melden dat van elke ontvangen euro ter plekke ook een volledige euro wordt besteed.
We kijken voldaan terug op een succesvol jaar en danken ook langs deze weg onze sponsoren dankzij wie wij in staat waren zoveel moois voor de kinderen in Kenia te realiseren.
 
DE CIJFERS over 2017

Beschikbare middelen op 1 januari 2017:
Van Lanschot                                                               €   1.340
Barclays                                                                        €   3.640
                                                                                       €   4.980
Bij: Ontvangen bijdragen                                           € 74.499
Bruto beschikbaar voor Projecten                                                             € 79.479
Projectuitgaven:
DOVENSCHOOL KINANGO:
Salarissen                                                                   €   7.541
Slaapzaal restant                                                      € 10.105
Aankleding slaapzaal (bedden, gordijnen)            €   3.603
Voedsel                                                                       €   6.053
Renovatie Banda                                                       €   4.290
Giko en hekwerk                                                        €   2.154
Sceptic tank                                                                €      219
Schooluniformen                                                       €   1.697
Stranddag compleet                                                 €   1.182
TOTAAL DOVENSCHOOL KINANGO                                            €  37.588
DOVENSCHOOL KAFUDUNI
Salarissen                                                                  €      276
Bouw toiletten en wasruimte                                 €   6.273
Voedsel                                                                      €   1.926
TOTAAL DOVENSCHOOL KAFUDUNI                                            €   8.475
WEESMEISJES en kinderen                                                            €   1.115
DOVE LEERLINGEN SEC. SCHOOLS                                              €   5.186
OVERIGE LEERLINGEN SEC. SCHOOLS                                        €   1.678
STUDIE en ONDERSTEUNING DOCENTEN                                  €   1.679
TRANSPORT ter plekke                                                                    €   1.615
 
Totaal Projectuitgaven                                                                                         € 57.354
OVERSCHOT                                                                                                                              € 22.125
Saldo 31 december:
Barclays                                                           €  3.434
Van Lanschot                                                  € 18.691

                                                                                                                   € 22.125


Jaarrekening 2016

Op de Marenji Primary School openden we  twee nieuwe lokalen. Stichting Fonds Riaree deed daarbij een extra toezegging om de laatste twee lokalen te gaan betalen. Samen met het door de ouders zelf gebouwde lokaal en de nieuwe speeltuin (met dank aan de Lions Club Maarn-Maarsbergen) is de school nu af. Met de laatste eigen middelen wisten we te regelen  dat de oude lokalen konden worden gerenoveerd en geschilderd en dat er voldoende bankjes zijn zodat alle kinderen kunnen zitten.  In ruim een jaar tijd staat er nu een volledig perfecte nieuwe school. 
Vorig jaar hebben we gemeld dat er voorlopig een einde zou komen aan onze bouwactiviteiten. Maar dat veranderde snel toen we via een bevriende relatie een donatie ontvingen van Global Durability Fund voor de bouw van een nieuwe slaapzaal op de Dovenschool in Kinango. Daarenboven ontvingen we extra bijdragen van Stichting ’t Groene Land om de oude slaapzaal te renoveren. Tevens zegde deze Stichting toe de jaarlijkse bijdrage voor de dove kinderen op de Secondary Schools gestructureerd en op een praktische wijze af te wikkelen.
 
Onze toekomstige inspanningen blijven gericht (zolang er geen alternatief is) op de betaling van het dagelijks eten voor 140 dove kinderen en een salaris voor de workers. Onze vaste sponsoren zorgen daarbij voor continuïteit.
Verder ondersteunen we een aantal volunteers op de projecten met een maandelijkse toelage en opleidingsvergoedingen. Een drietal kansrijke meisjes krijgt van ons ondersteuning voor
 
JAARREKENING 2016
 
Beschikbare middelen op 1 januari 2016:
Van Lanschot                                   €   1.627
Barclays                                            €   2.954
Imperial                                             €   4.175
                                                            €   8.756
Bij: Ontvangen bijdragen                € 80.281
Bruto beschikbaar voor Projecten                                                              € 89.037                         
 
Projectuitgaven:
Salarissen workers en volunteers            € 10.240
Voedsel Kinango                                         €   4.952
Voedsel Kafuduni                                        €   1.733
Marenji lokalen, speeltuin+verf                 € 22.335
Dove kinderen sec.school                          €   4.220
Horende kinderen sec school                    €   1.981
Overige fees en  volunteers                       €   1.500
Deaf Kinango (tafels, banda,toren)           €   2.571
Nieuwbouw Slaapzaal in aanbouw          € 29.524
Renovatie oude slaapzaal                          €   3.000
Vervoer                                                          €   2.267
Diversen: bankkosten en belastingen      €      290
Totaal Projectuitgaven                                                                                    € 84.057
Blijft einde jaar:                                  
Saldo 31 december:
Barclays                                             € 3.640
Van Lanschot                                    € 1.340
 
Vermogen einde boekjaar                                                                               € 4.980